Media Coverage 2018

autoX

autoX Media Coverage 2018
autoX Media Coverage 2018

EVO India

EVO India


Media Coverage 2017

autoX

autoX Media Coverage 2017
autoX media Coverage 2017

Auto Today

Auto Today

Auto Today

 

Car India

Business Line 2017

 

Car India

Car India 2017

Car India 2017EVO India

EVO India
EVO India

Man’s World

Mens World 2017 Media Coverege

Mens World 2017 Media Coverege

autoX

Motoring World
Motoring World

autoX

Overdrive Media Coverage 2017

Overdrive Media Coverage 2017

OverDrive Media


TopGear

Topgear media Coverage 2017

 

Media Coverage 2016

 

autoX

IMOTY & ICOTY autoX 2016

 

Over Drive


Business India

 

Car India

Car India

 

Over Drive

OverDrive

Man’s World

ICOTY 2016 Coverage - Mans World

 

 

autoX

autoX

Car India

Car India

Car India

 

EVO Indoa
EVO India 2015


TopGear
TopGear 

 

Auto Bild India

 

Auto Bild India autoX
autoX

 

Business Line

Business Line

 

Car India

Car IndiaCar India

Car India 


Auto Bild India


Auto Bild India


autoX

autoX

Car India

Car India
 

 

Auto Bild India

Auto Bild India


Car India
Car India
 

 

Auto Bild India

 

Auto Bild India


Auto India

Auto India

Car India

Car India


 

 

Auto Bild India
Auto Bild India

 

AutoIndia

Auto India

 

Car India
Car India
 

 

Car India

Car India


 

 

AutoIndia

Auto India

 

 

Car India
Car India

 


 

Car India
Car India

 


Car India

Car India


 

Yogendra Pratap

Yogendra Pratap

Rahul Ghosh

Rahul Ghosh

Dhruv Behl

Dhruv Behl

Ishan Raghava

Ishan Raghava

Girish Karkera

Girish Karkera

Agasti Kaulgi

Agasti Kaulgi

Aspi Bhathena

Aspi Bhathena

Sarmad Kadiri

Sarmad Kadiri

Sirish Chandran

Sirish Chandran

Aninda Sardar

Aninda Sardar

Pablo Chaterji

Pablo Chaterji

Kartik Ware

Kartik Ware

Raunak Ajinkya

Raunak Ajinkya

Abhay Verma

Abhay Verma

Rohit Paradkar

Rohit Paradkar

Muralidhar Swaminathan

Muralidhar S

Vikrant Singh

Vikrant Singh

Hani Musthafa

Hani Musthafa